• Upload file by Ajax

    Upload file by Ajax

      Trong hôm nay, mình sẽ tạo trang demo về việc upload file bằng ajax. Post thẳng lên server và lưu file luôn, không cần phải postback lại trang rất mất công.

    Chi tiết nội dung các bạn xem lần lượt nhé:

    Đầu tiên, cần có file AjaxControlToolkit.dll để các bạn Add reference vào project thì mới được nhé.