• Mã hóa ASCII trong HTML

    Mã hóa ASCII trong HTML

     Có 27 = 128 ký tự in được mà có thể được biểu diễn bởi các mã 7 bit ASCII. Một số bộ ký tự khác không dành cho biểu diễn HTML và được sử dụng cho điều khiển phần cứng.

    Bảng dưới đây chúng tôi liệt kê danh s&aacut