Tổng hợp những câu hỏi phỏng vấn ASP.NET MVC

Theo: nguyenhaidang.name.vn | 19/01/2017 - 09:45

 

 1. Khái niệm MVC?
 2. Mô tả vòng đời của một ứng dụng MVC?
 3. Mô hình MVC thích hợp cho web hay app trên Windows hơn? hay là cả 2? Tại sao?
 4. Sử dụng MVC thì có những ưu, nhược điểm gì?
 5. Phân biệt mô hình MVC và Mô hình 3 lớp?
 6. Sự khác nhau giữa các phiên bản MVC 2, 3 , 4, 5 và 6?
 7. HTML helpers trong MVC là gì?
 8. Phân biệt “HTML.TextBox” và “HTML.TextBoxFor”?
 9. Routing trong MVC là gì?
 10. Code mapping route thì được viết ở đâu?
 11. Chúng ta có thể map nhiều URL vào cùng một action không?
 12. Làm sao để đi từ một view này tới view khác sử dụng hyperlink?
 13. Làm sao để quy ước rằng một action chỉ được truy cập thông qua phương thức GET hoặc POST?
 14. Chúng ta có thể sửa đổi session trong MVC không?
 15. Phân biệt TempData, ViewData và ViewBag?
 16. Partial view trong MVC là gì?
 17. Tạo Partial View như thế nào?
 18. Làm cách nào để thực hiện validate data trong MVC?
 19. Razor trong MVC là cái gì?
 20. Tại sao lại sử dụng Razor trong khi chúng ta đã có ASPX?
 21. Cái nào tốt hơn? Razor hay ASPX? Tại sao (quan trọng là phải trả lời đc lý do tại sao nhé)?
 22. Làm sao để thực hiện authentication và phân quyền truy cập trong MVC?
 23. Làm sao để thực hiện Windows authentication trong MVC?
 24. Bạn implement một form authentication như thế nào trong MVC?
 25. Làm sao để sử dụng AJAX trong MVC?
 26. Các loại event nào có thể track được trong AJAX?
 27. Khác biệt giữa ActionResult và ViewResult?
 28. ActionFilters trong MVC là gì?
 29. Chúng ta có thể tự tạo view engine của riêng mình trong MVC không?
 30. Làm sao để trả về dữ liệu định dạng JSON trong MVC?
 31. WebAPI là cái gì vậy?
 32. WebAPI nó khác gì với WCF SOAP?
 33. Bạn có thể tạo REST service bằng WCF không? Với WebAPI thì có được không?
 34. Làm sao để biết được một thằng MVC Controller được gọi bằng phương thức POST hay GET?
 35. Khái niệm Bundling và Minification trong MVC là gì?
 36. Giải thích làm thế nào mà bundling có thể làm tăng performance?
 37. Làm sao để sử dụng Bundling trong MVC?
 38. Làm sao để test bundling trong chế độ debug?
 39. Giải thích Minification và cách để implement nó?
 40. Giải thích khái niệm Areas trong MVC?
 41. Giải thích khái niệm View Model trong MVC?
 42. Làm sao để sử dụng nhiều model trong một view?
 43. Model binder là gì?
 44. Giải thích khái niệm MVC Scaffolding?
 45. Scaffolding kết nối tới database như thế nào?
 46. Kiểm soát lỗi (Exception handling) trong MVC ra làm sao?
 47. Làm sao để xử lý nhiều nút submit trỏ tới nhiều actions trong một view?
Back Head Print
Tin khác

Search GridView with Paging on TextBox KeyPress using jQuery in ASP.Net    (28/07/2010)

Bootstrap AutoComplete TextBox example using jQuery TypeAhead plugin in ASP.Net with C# and VB.Net    (28/07/2010)

Disable Button and Submit button after one click using JavaScript and jQuery    (29/07/2010)

Split and convert Comma Separated (Delimited) String to Table in SQL Server    (01/09/2010)

Select Column values as Comma Separated (Delimited) string in SQL Server using COALESCE    (01/09/2010)