Khi cài đặt SQL SERVER bị lỗi

Theo: nguyenhaidang.name.vn | 07/04/2020 - 05:31

 Khi cài đặt SQL SERVER bị lỗi, hãy thực hiện lần lượt theo thứ tự sau:

- Tắt chương trình cài đặt SQL Server

- chạy lệnh net stop winmgmt   chọn Y(yes) nếu cần confirm

Chạy lệnh net start winmgmt 

- Vào thư mục C:\Windows\System32\wbem đổi tên thư mục repository thành 1 tên khác

- Mở phần mềm cài đặt SQL sẽ thành công

 

Back Head Print
Tin khác

Search GridView with Paging on TextBox KeyPress using jQuery in ASP.Net    (28/07/2010)

Bootstrap AutoComplete TextBox example using jQuery TypeAhead plugin in ASP.Net with C# and VB.Net    (28/07/2010)

Disable Button and Submit button after one click using JavaScript and jQuery    (29/07/2010)

Split and convert Comma Separated (Delimited) String to Table in SQL Server    (01/09/2010)

Select Column values as Comma Separated (Delimited) string in SQL Server using COALESCE    (01/09/2010)