Lấy ngày đầu tháng, ngày cuối tháng trong SQL Server

Theo: nguyenhaidang.name.vn | 10/01/2017 - 04:58

 Vấn đề : Làm sao lấy ngày đầu tháng và ngày cuối tháng của tháng này, của tháng trước và tháng sau của tháng hiện tại trong SQL Server?
Giải pháp: Sử dụng các hàm  ngày tháng. Như ví dụ sau:

DECLARE @mydate DATETIME

SELECT @mydate = GETDATE()
SELECT CONVERT(VARCHAR(25),DATEADD(dd,-(DAY(@mydate)),@mydate),101) ,
''Ngày cuối tháng trước''
UNION
SELECT CONVERT(VARCHAR(25),DATEADD(dd,-(DAY(@mydate)-1),@mydate),101) AS Date_Value,
''Ngày đầu tháng hiện tại'' AS Date_Type
UNION
SELECT CONVERT(VARCHAR(25),@mydate,101) AS Date_Value, ''hôm nay'' AS Date_Type
UNION
SELECT CONVERT(VARCHAR(25),DATEADD(dd,-(DAY(DATEADD(mm,1,@mydate))),DATEADD(mm,1,@mydate)),101) ,
''Ngày cuối tháng này''
UNION
SELECT CONVERT(VARCHAR(25),DATEADD(dd,-(DAY(DATEADD(mm,1,@mydate))-1),DATEADD(mm,1,@mydate)),101) ,
''Ngày đầu tháng tiếp theo''
GO
 
Nguồn: http://blog.sqlauthority.com/
Back Head Print
Tin khác

Search GridView with Paging on TextBox KeyPress using jQuery in ASP.Net    (28/07/2010)

Bootstrap AutoComplete TextBox example using jQuery TypeAhead plugin in ASP.Net with C# and VB.Net    (28/07/2010)

Disable Button and Submit button after one click using JavaScript and jQuery    (29/07/2010)

Split and convert Comma Separated (Delimited) String to Table in SQL Server    (01/09/2010)

Select Column values as Comma Separated (Delimited) string in SQL Server using COALESCE    (01/09/2010)